index.php

Diagnoza przeprowadzona we Włoszech, na Litwie i w Polsce wykazała, że specjaliści potrzebują więcej narzędzi, aby pomagać dzieciom i rodzinom narażonym na negatywne doświadczenia dziecięce (ACE).

Ⓒ David Straight

Od grudnia 2020 do lutego 2021 roku partnerzy projektu „PEARLS dla dzieci” pracowali nad zgromadzeniem danych oraz analizą potrzeb, braków i spostrzeżeń zebranych wśród specjalistów odpowiedzialnych za ochronę dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce.

W tych działaniach uczestniczyło 108 specjalistów reprezentujących systemy opieki zdrowotnej i edukacji, policję oraz pomoc społeczną, którzy pracują z dziećmi zagrożonymi jakąkolwiek formą krzywdzenia w tych trzech krajach.  

Wywiady i analiza danych wykazały, że każda z grup specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci deklaruje chęć poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu psychologicznym dzieci i rodzin narażonych na negatywne doświadczenia dziecięce (ACE), a także poznania ogólnych wskazówek i konkretnych narzędzi pomocnych w rozpoznawaniu i rozumieniu takich przypadków oraz właściwym reagowaniu. Większość specjalistów podkreślała też potrzebę przezwyciężenia obaw związanych z towarzyszeniem dziecku podczas ujawnienia takich doświadczeń, zmiany postawy z obwiniającej we wspierającą oraz aktywnego działania i zwiększenia swojej motywacji w pracy z przypadkami ACE.

W odpowiedzi na te potrzeby w 2021 roku w ramach programu „PEARLS dla dzieci” 315 specjalistów z Włoch, Liwy i Polski zostanie przeszkolonych w paradygmacie wspomaganej rezyliencji, aby mogli pełnić rolę mentorów rezyliencji w pracy z dziećmi. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i narzędzia potrzebne do rozpoznawania sygnałów krzywdzenia, identyfikowania rodzicielskich czynników ryzyka lub szkodliwych interakcji rodzic–dziecko, a także wzmacniania pozytywnego potencjału dzieci, wewnętrznych czynników chroniących i mechanizmów samopomocowych.

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna w zakładce z materiałami do pobrania na tej stronie, a także pod linkiem: Strona z materiałami

index.php

Ⓒ Annie Spratt

Niniejszy artykuł autorstwa Franceski Giordano1, Alessandry Cipolli1 i Michaela Ungara2, opublikowany 23 marca 2021 roku w czasopiśmie „Frontiers in Psychiatry”, opisuje model szkolenia specjalistów w zakresie interwencji budujących rezyliencję u osób, które doświadczyły negatywnych zdarzeń.

Model „Mentor rezyliencji” kładzie nacisk na dwa wymiary szkolenia: (1) zmianę sposobu spostrzegania beneficjentów działań pomocowych poprzez podkreślanie ich mocnych stron i zdolności do zdrowienia; oraz (2) elastyczne budowanie interwencji dostosowanych do kontekstu i specyfiki kulturowej poprzez pięcioetapowy model tworzenia i realizacji programów.

Model „Mentor rezyliencji” stosowano z powodzeniem w pracy z dziećmi i młodymi ludźmi doświadczającymi stresu w ośrodkach pomocy humanitarnej, w których specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego muszą tworzyć i realizować interwencje zwiększające rezyliencję u dzieci szczególnie zagrożonych. 

Model ten będzie stosowany podczas szkoleń prowadzonych w ramach programu „PEARLS dla dzieci” we Włoszech, na Litwie i w Polsce dla specjalistów pracujących w systemie opieki zdrowotnej, sektorze edukacji, pomocy społecznej i policji z dziećmi zagrożonymi jakąkolwiek formą krzywdzenia.

Szkolenia będą prowadzone przez dwie autorki: Franceskę Giordano i Alessandrę Cipollę

1 Departament Psychologii – Centrum Badań nad Rezyliencją, Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli 1, Mediolan, Włochy
2 Canada Research Chair in Child, Family and Community Resilience (Katedra Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności), Resilience Research Centre Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna w zakładce z materiałami do pobrania na tej stronie, a także pod linkiem: Strona z materiałami


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy