index.php

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce

Pixabay License free for commercial use

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę serdecznie zaprasza specjalistów pracujących z rodzinami i dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Mentor rezyliencji – wspieranie odporności psychicznej dzieci doświadczających krzywdzenia”.

Wzmacnianie odporności psychicznej dzieci pozwala łagodzić negatywne skutki trudnych doświadczeń i umożliwia dalszy prawidłowy rozwój, pomimo dramatycznych przeżyć, których doświadczyło lub doświadcza dziecko.

Kto może wziąć udział:

W szkoleniu mogą wziąć udział specjaliści praktykujący pracę z dziećmi i rodzinami, które doświadczają trudnych sytuacji, z sektorów:

•       ochrony zdrowia

•       opieki i/lub edukacji

•       służb mundurowych

•       opieki społecznej i/lub organizacji udzielających wsparcia

Proces szkolenia:

Szkolenia podzielone są na 2 etapy:

ETAP I – 16-18.11.2021 (3 dni) – Warszawa 

Zakres tematyczny:

W okresie 6 miesięcy od zakończenie szkolenia, uczestnicy będą wdrażali przygotowany plan działania w codziennej pracy. Proces wdrażania będzie wspierany merytorycznie przez tutorów szkolenia (rozmowy, spotkania, wizyty). 

ETAP II – 05-07.04.2022 (3 dni) Warszawa

Zakres tematyczny:

Po drugim etapie szkolenia wybrani uczestnicy (1 osoba z każdego sektora specjalistów) przeprowadzą 3-dniowe szkolenie w gronie swoich współpracowników. Za realizację szkoleń przewidziane jest wynagrodzenie, wypłacone ze środków projektu „Pearls for children”. 

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 30.09.2021.

Liczba miejsc ograniczona (max. 25 osób). Wybór uczestników na szkolenie przeprowadzi zespół rekrutacyjny. Najwyżej ocenione zostaną osoby, które na co dzień praktykują pracę z rodzinami i dziećmi wymagającymi wsparcia psychicznego, zadeklarują udział w całości szkolenia oraz wykażą zainteresowanie przeprowadzeniem szkoleń we wskazanej przez siebie grupie współpracowników.

Szkolenia realizowane będą w Polsce przez specjalistów Centrum Badań nad Rezyliencją (RiRes), jednostkę badawczą Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (partnera technicznego projektu).

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Pearls for children”, którego celem jest zbudowanie sieci złożonej ze specjalistów pracujących z dziećmi, a także instytucji publicznych i podmiotów prywatnych zajmujących się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, aby skuteczniej

wykrywać i reagować na przypadki krzywdzenia oraz zapobiegać temu zjawisku.

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).

Więcej informacji o projekcie: www.pearlsforchildren.eu

Kontakt:

Magdalena Hojnor

magdalena.hojnor@fdds.pl

index.php

Diagnoza przeprowadzona we Włoszech, na Litwie i w Polsce wykazała, że specjaliści potrzebują więcej narzędzi, aby pomagać dzieciom i rodzinom narażonym na negatywne doświadczenia dziecięce (ACE).

Ⓒ David Straight

Od grudnia 2020 do lutego 2021 roku partnerzy projektu „PEARLS dla dzieci” pracowali nad zgromadzeniem danych oraz analizą potrzeb, braków i spostrzeżeń zebranych wśród specjalistów odpowiedzialnych za ochronę dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce.

W tych działaniach uczestniczyło 108 specjalistów reprezentujących systemy opieki zdrowotnej i edukacji, policję oraz pomoc społeczną, którzy pracują z dziećmi zagrożonymi jakąkolwiek formą krzywdzenia w tych trzech krajach.  

Wywiady i analiza danych wykazały, że każda z grup specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci deklaruje chęć poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu psychologicznym dzieci i rodzin narażonych na negatywne doświadczenia dziecięce (ACE), a także poznania ogólnych wskazówek i konkretnych narzędzi pomocnych w rozpoznawaniu i rozumieniu takich przypadków oraz właściwym reagowaniu. Większość specjalistów podkreślała też potrzebę przezwyciężenia obaw związanych z towarzyszeniem dziecku podczas ujawnienia takich doświadczeń, zmiany postawy z obwiniającej we wspierającą oraz aktywnego działania i zwiększenia swojej motywacji w pracy z przypadkami ACE.

W odpowiedzi na te potrzeby w 2021 roku w ramach programu „PEARLS dla dzieci” 315 specjalistów z Włoch, Liwy i Polski zostanie przeszkolonych w paradygmacie wspomaganej rezyliencji, aby mogli pełnić rolę mentorów rezyliencji w pracy z dziećmi. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i narzędzia potrzebne do rozpoznawania sygnałów krzywdzenia, identyfikowania rodzicielskich czynników ryzyka lub szkodliwych interakcji rodzic–dziecko, a także wzmacniania pozytywnego potencjału dzieci, wewnętrznych czynników chroniących i mechanizmów samopomocowych.

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna w zakładce z materiałami do pobrania na tej stronie, a także pod linkiem: Strona z materiałami

index.php

Ⓒ Annie Spratt

Niniejszy artykuł autorstwa Franceski Giordano1, Alessandry Cipolli1 i Michaela Ungara2, opublikowany 23 marca 2021 roku w czasopiśmie „Frontiers in Psychiatry”, opisuje model szkolenia specjalistów w zakresie interwencji budujących rezyliencję u osób, które doświadczyły negatywnych zdarzeń.

Model „Mentor rezyliencji” kładzie nacisk na dwa wymiary szkolenia: (1) zmianę sposobu spostrzegania beneficjentów działań pomocowych poprzez podkreślanie ich mocnych stron i zdolności do zdrowienia; oraz (2) elastyczne budowanie interwencji dostosowanych do kontekstu i specyfiki kulturowej poprzez pięcioetapowy model tworzenia i realizacji programów.

Model „Mentor rezyliencji” stosowano z powodzeniem w pracy z dziećmi i młodymi ludźmi doświadczającymi stresu w ośrodkach pomocy humanitarnej, w których specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego muszą tworzyć i realizować interwencje zwiększające rezyliencję u dzieci szczególnie zagrożonych. 

Model ten będzie stosowany podczas szkoleń prowadzonych w ramach programu „PEARLS dla dzieci” we Włoszech, na Litwie i w Polsce dla specjalistów pracujących w systemie opieki zdrowotnej, sektorze edukacji, pomocy społecznej i policji z dziećmi zagrożonymi jakąkolwiek formą krzywdzenia.

Szkolenia będą prowadzone przez dwie autorki: Franceskę Giordano i Alessandrę Cipollę

1 Departament Psychologii – Centrum Badań nad Rezyliencją, Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli 1, Mediolan, Włochy
2 Canada Research Chair in Child, Family and Community Resilience (Katedra Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności), Resilience Research Centre Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna w zakładce z materiałami do pobrania na tej stronie, a także pod linkiem: Strona z materiałami


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy