< Powrót do strony głównej

Luki w wiedzy i umiejętnościach specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce

Diagnoza przeprowadzona we Włoszech, na Litwie i w Polsce wykazała, że specjaliści potrzebują więcej narzędzi, aby pomagać dzieciom i rodzinom narażonym na negatywne doświadczenia dziecięce (ACE).

Ⓒ David Straight

Od grudnia 2020 do lutego 2021 roku partnerzy projektu „PEARLS dla dzieci” pracowali nad zgromadzeniem danych oraz analizą potrzeb, braków i spostrzeżeń zebranych wśród specjalistów odpowiedzialnych za ochronę dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce.

W tych działaniach uczestniczyło 108 specjalistów reprezentujących systemy opieki zdrowotnej i edukacji, policję oraz pomoc społeczną, którzy pracują z dziećmi zagrożonymi jakąkolwiek formą krzywdzenia w tych trzech krajach.  

Wywiady i analiza danych wykazały, że każda z grup specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci deklaruje chęć poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu psychologicznym dzieci i rodzin narażonych na negatywne doświadczenia dziecięce (ACE), a także poznania ogólnych wskazówek i konkretnych narzędzi pomocnych w rozpoznawaniu i rozumieniu takich przypadków oraz właściwym reagowaniu. Większość specjalistów podkreślała też potrzebę przezwyciężenia obaw związanych z towarzyszeniem dziecku podczas ujawnienia takich doświadczeń, zmiany postawy z obwiniającej we wspierającą oraz aktywnego działania i zwiększenia swojej motywacji w pracy z przypadkami ACE.

W odpowiedzi na te potrzeby w 2021 roku w ramach programu „PEARLS dla dzieci” 315 specjalistów z Włoch, Liwy i Polski zostanie przeszkolonych w paradygmacie wspomaganej rezyliencji, aby mogli pełnić rolę mentorów rezyliencji w pracy z dziećmi. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i narzędzia potrzebne do rozpoznawania sygnałów krzywdzenia, identyfikowania rodzicielskich czynników ryzyka lub szkodliwych interakcji rodzic–dziecko, a także wzmacniania pozytywnego potencjału dzieci, wewnętrznych czynników chroniących i mechanizmów samopomocowych.

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna w zakładce z materiałami do pobrania na tej stronie, a także pod linkiem: Strona z materiałami


Inne nowości

Mentor rezyliencji – model opieki psychospołecznej po negatywnych doświadczeniach.

Niniejszy artykuł autorstwa Franceski Giordano, Alessandry Cipolli i Michaela Ungara, opublikowany 23 marca 2021 roku w czasopiśmie... Litwa Polska Włochy Czytaj więcej

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom... Polska Czytaj więcej


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy