< Powrót do strony głównej

Projekt

PEARLS dla dzieci (Professionals’ Empowerment through Assisted Resilience Learning and Support) to 24-miesięczny program europejski, finansowany w ramach programu unijnego „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014-2020), mający na celu profilaktykę i zwalczanie krzywdzenia dzieci (KD) we Włoszech, na Litwie i w Polsce.

Krzywdzenie dzieci – w postaci przemocy fizycznej i psychicznej oraz zaniedbywania fizycznego i emocjonalnego – jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych negatywnych doświadczeń dziecięcych (ACE), doświadczanym przez 55 milionów dzieci w krajach Unii Europejskiej.

Do większości epizodów przemocy wobec dzieci dochodzi w rodzinie, a dzieci, które jej doświadczają, są narażone na długotrwałe konsekwencje. Rozwijanie w dzieciach rezyliencji (odporności psychicznej) pomaga łagodzić destrukcyjny wpływ ACE na rozwój, a co za tym idzie – zapewnia dzieciom lepsze życie pomimo wielorakich negatywnych doświadczeń w dzieciństwie.  

Budowanie
potencjału

Przeszkolenie 315 specjalistów pracujących w sektorach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ścigania przestępstw (policji) i edukacji w zakresie paradygmatu wspomaganej rezyliencji, aby mogli pełnić rolę mentorów rezyliencji (MR) w pracy z dziećmi

Strategia wspólnego
działania

Wzmocnienie międzysektorowych prywatnych i publicznych relacji partnerskich (MPPRP) z udziałem 75 kluczowych podmiotów działających w obszarze zwalczania krzywdzenia dzieci (KD), aby przeciwdziałać negatywnym doświadczeniom dzieci na poziomie lokalnym, przy zwiększonej spójności i konsekwentnym zarządzaniu

Rzecznictwo
i uwrażliwienie

Organizacja wydarzeń publicznych adresowanych do 500 podmiotów krajowych i europejskich, służących podnoszeniu świadomości dotyczącej KD oraz promowaniu modelu MPPRP i paradygmatu wspomaganej rezyliencji w celu zapobiegania KD i łagodzenia jego negatywnego wpływu w życie dzieci

Krzywdzenie i zaniedbywanie to zjawiska rozpowszechnione w Europie, a częstość ich występowania może być niedoszacowana.

Według WHO około 55 milionów dzieci w Unii Europejskiej doświadcza krzywdzenia w postaci

wykorzystywania seksualnego (9,6% przypadków)

zaniedbywania fizycznego (16,3%)

zaniedbywania emocjonalnego (18,4%)

przemocy fizycznej (22,9%)

oraz przemocy emocjonalnej (29,6%)


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy